Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Deklaracja Dostępności

Wstęp

Przedszkole Miejskie nr 235 w Łodzi zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej:

Daty publikacji i aktualizacji

 • Data publikacji strony internetowej: 2022-02-25.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-25.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne
 • Strona zawiera mapę dojazdu - mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
 • Strona zawiera odnośniki do stron zewnętrznych - strony te nie są w pełni dostępne cyfrowo. 
 • Niektóre pliki do pobrania nie są dostępne cyfrowo - zostały wytworzone przez podmioty zewnętrzne, dlatego też zapewnienie dostępności tychże dokumentów nie leży w gestii Przedszkola Miejskiego nr 235 w Łodzi, będącego administratorem strony. 
 • Niektóre pliki do pobrania wytworzone przez przedszkole nie są dostępne cyfrowo - zostały utworzone przez pracowników nieprzeszkolonych w zakresie dostępności cyfrowej. 

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

 • Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2022-03-26.
 • Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu: 2023-03-31.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:

 • osoba kontaktowa - Teresa Szkoda, Agnieszka Olborska,
 • adres e-mail - kontakt@pm235.elodz.edu.pl,
 • numer telefon - 42 659 35 62,
 • adres do korespondencji - Przedszkole Miejskie nr 235, ul. Stawowa 28, 91-358 Łódź.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury wnioskowo-skargowej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Przedszkole Miejskie nr 235 w Łodzi znajduje się przy ulicy Stawowej 28. W pobliżu przedszkola jest ogólnodostępny parking, na którym brak wyznaczonego miejsca dla osób z niepełnosprawnościami.

Do głównych drzwi przedszkola prowadzi około 20 metrowy chodnik. Dzwonek znajduje się  po prawej stronie drzwi na wysokości 170 cm.

Przy wyjściu z przedszkola na drzwiach głównych, z lewej strony znajduje się przycisk na wysokości 170 cm umożliwiający samodzielne wyjście z budynku przedszkola.

Za głównym wejściem do przedszkola znajdują się drugie drzwi prowadzące przez szatnię na korytarz.

Budynek przedszkola jest niedostosowany dla osób z niepełnosprawnościami, nie posiada podjazdów dla wózków inwalidzkich, jak i toalety dla  osób z niepełnosprawnościami, pętli indukcyjnych, informacji głosowych.

Budynek przedszkola posiada dwie kondygnacje (parter i I piętro), dwie klatki schodowe, na każdym poziomie znajduje się korytarz.

W budynku brak windy.

Wejście osoby z niepełnosprawnością z psem asystującym do budynku przedszkola jest możliwe po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu z dyrektorem placówki. Warunkiem wejścia psa asystującego jest wyposażenie go w uprząż. Osoba z niepełnosprawnością wchodząca na teren placówki z psem winna jest posiadać książeczkę z aktualnymi i wymaganymi szczepieniami psa, oraz certyfikat potwierdzający status tego psa jako asystującego. Możliwość wejścia z psem asystującym na teren placówki przedszkolnej nie zwalnia osoby, z którą wchodzi z  odpowiedzialności za szkody, które ten pies wyrządzi. 

W przedszkolu brak jest możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Aplikacje mobilne

Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych.