Rekrutacja

REKRUTACJA TYLKO W FORMIE ELEKTRONICZNEJ

Przedszkola ELEKTRONICZNE ZASADY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO 2020-2021

ZASADY NABORU – MAJ -do SP 2020_2021

Jak wypełnić wniosek?- film instruktażowy

UWAGA!!!
Szanowni Państwo,
W związku z zagrożeniem epidemiologicznym zmieniamy sposób składania wniosków w postępowaniu rekrutacyjnym do Przedszkoli Miejskich prowadzonych przez miasto Łódź na rok szkolny 2020/2021.

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI MIEJSKICH NA ROK SZKOLNY 2020/2021 ODBYWA SIĘ TYLKO I WYŁĄCZNIE ZA POMOCĄ SYSTEMU ELEKTRONICZNEGO

I. Informacje ogólne
Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021 odbywa się przy pomocy systemu elektronicznego.
W postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli miejskich prowadzonych przez miasto Łódź biorą udział:
a) dzieci urodzone w latach 2014– 2017,
b) dzieci z rocznika 2013, którym na podstawie opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej odroczono spełnianie obowiązku szkolnego.
Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli miejskich prowadzonych przez miasto Łódź odbywa się na wolne miejsca i obejmuje dzieci zamieszkałe w Łodzi.

UWAGA
1. Dzieci urodzone w 2018 roku nie uczestniczą w rekrutacji elektronicznej.
Rodzice/prawni opiekunowie tych dzieci (po ukończeniu przez nie 2,5 r.) mogą starać się o zapisanie ich do przedszkoli miejskich po zakończeniu postępowania uzupełniającego (czyli po 31 sierpnia 2020r.) na wolne miejsca.
2. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zamieszkujących poza Łodzią mogą ubiegać się o przyjęcie dzieci do przedszkoli miejskich prowadzonych przez miasto Łódź po zakończeniu postępowania uzupełniającego (czyli po 31 sierpnia 2020 r.), pod warunkiem wolnych miejsc w wybranym przedszkolu miejskim.
3. Rodzice / prawni opiekunowie, którzy zamierzają zapisać dziecko do innego przedszkola miejskiego niż to, do którego dziecko dotychczas uczęszcza muszą pamiętać, że w takim przypadku rekrutacja odbywa się na takich samych zasadach, jak dla dziecka zapisywanego do przedszkola miejskiego po raz pierwszy.

II. Podstawowe postępowanie rekrutacyjne – kryteria rekrutacyjne
Kandydaci biorący udział w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021 do przedszkoli miejskich prowadzonych przez miasto Łódź, przyjmowani są w oparciu o liczbę uzyskanych punktów w zależności od spełnianych kryteriów. Kolejność zgłoszeń nie ma żadnego wpływu na przyjęcie kandydata do przedszkola miejskiego.
W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego – zgodnie z art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 z późn. zm. ) brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:
a) wielodzietność rodziny kandydata,
b) niepełnosprawność kandydata,
c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
f) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
g) objęcie kandydata pieczą zastępczą.
Każde z wymienionych kryteriów ma wartość 100 punktów.
W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu placówka nadal dysponuje wolnymi miejscami, w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria określone na podstawie uchwały nr XLVII/1216/17 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli miejskich oraz przyznania im określonej liczby punktów.

Kryteria brane pod uwagę w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli miejskich:
a) rodzeństwo dziecka kontynuującego edukację w placówce pierwszego wyboru – 32 punkty,
b) dziecko obojga rodziców pracujących lub studiujących w formie studiów stacjonarnych, kryterium stosuje się również do rodzica samotnie wychowującego dziecko – 16 punktów,
c) dziecko zgłoszone na pobyt dłuższy niż godziny realizacji bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki – 8 punktów,
d) dziecko uczęszczające do żłobka w roku rekrutacji – 4 punkty,
e) dziecko wskazane przez pracownika socjalnego zagrożone objęciem pieczą zastępczą – 2 punkty,
f) dziecko zamieszkujące w odległości do 3 km od placówki – 1 punkt.
Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania – 63.
Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola miejskiego.

4 MAJA 2020 r. O GODZ. 08:00 zostanie uruchomiona strona internetowa, na której zamieszczony będzie: informator zawierający oferty przedszkoli miejskich prowadzonych przez miasto Łódź, wniosek o przyjęcie kandydata do przedszkola miejskiego prowadzonego przez miasto Łódź, instrukcja wypełnienia wniosku w formie elektronicznej. Strona będzie aktywna DO 15 MAJA 2020 r. DO GODZ. 15:00.
Rodzice/prawni opiekunowie mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do 3 przedszkoli miejskich prowadzonych przez miasto Łódź. Rodzice/prawni opiekunowie układają listę wybranych placówek według preferencji.

Do wniosku rodzice/prawni opiekunowie dołączają wymagane, określone w ustawie  kopie poświadczone za zgodność z oryginałem lub oryginały dokumentów potwierdzających spełnienie danych kryteriów, w tym:
a) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,
b) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
c) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,
d) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą, oświadczenia potwierdzające spełnienie kryteriów, zgodnie z § 1 ust. 2 uchwały nr XLVII/1216/17 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli miejskich oraz przyznania im określonej liczby punktów.

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (art. 150 ust. 6 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U 2019, poz. 1148 z późn. zm).

Rodzice/prawni opiekunowie dzieci objętych obowiązkiem szkolnym (tj. urodzonych w 2013 r.) winni dołączyć do wniosku o przyjęcie kandydata do przedszkola miejskiego decyzję dyrektora obwodowej szkoły podstawowej o odroczeniu obowiązku szkolnego.
Wypełniony wniosek podpisują oboje rodzice/prawni opiekunowie dziecka. Złożone podpisy są potwierdzeniem zgodności informacji zawartych we wniosku ze stanem faktycznym.

Wnioski weryfikuje komisja rekrutacyjna. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może:
a) żądać od rodziców/prawnych opiekunów przedstawienia dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach (przewodniczący wyznacza termin przedstawienia dokumentów),
b) zwrócić się do Prezydenta Miasta Łodzi o potwierdzenie okoliczności zawartych w oświadczeniach. Prezydent w celu potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach:
- korzysta z informacji, do których ma dostęp z urzędu,
- może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji,
- może zlecić przeprowadzenie wywiadu, aby zweryfikować oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka.

UWAGA!!!
Rodzice/prawni opiekunowie nie składają wniosku w wersji papierowej w placówkach wskazanych na liście preferencji tylko załączają wniosek i inne dokumenty w formie załączników w systemie elektronicznej rekrutacji.
1. Należy wypełnić elektroniczny wniosek na stronie systemu rekrutacji.
2. Po wypełnieniu wniosku trzeba go wydrukować, podpisać, następnie zrobić skan lub zdjęcie i dołączyć w systemie rekrutacji jako załącznik.
3. Dodatkowo jeśli zaznaczono spełnianie kryteriów ustawowych lub/i samorządowych to w formie załączników należy je dodać podobnie jak wszystkie inne dokumenty/oświadczenia na potwierdzenie kryteriów.
Wniosek wraz z innymi dokumentami/oświadczeniami jest widoczny we wszystkich placówkach wskazanych na liście preferencji. Wniosek w systemie zatwierdza placówka  pierwszego wyboru.

Po weryfikacji wniosków:
1. 25 MAJA 2020 r. O GODZ. 15:00 komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie listy uszeregowanej alfabetycznie kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
Listy umieszczone zostaną na stronie internetowej placówki.

DODATKOWO:
informację o zakwalifikowaniu/niezakwalifikowaniu kandydata do danej placówki rodzice/prawni opiekunowie mogą sprawdzić logując się na swoje konto w systemie elektronicznej rekrutacji
lub
rodzice/prawni opiekunowie informację o zakwalifikowaniu/niezakwalifikowaniu kandydata otrzymają drogą elektroniczną na adres e-mail, wskazany we wniosku.

2. Rodzice/prawni opiekunowie kandydatów zakwalifikowanych w terminie OD 27 MAJA OD GODZ. 8:00 DO 29 MAJA 2020 r. DO GODZ. 15:00 zobowiązani są, do złożenia potwierdzenia woli przyjęcia do przedszkola miejskiego, do którego kandydat został zakwalifikowany.
Rodzice/prawni opiekunowie po otrzymaniu wyników rekrutacji o zakwalifikowaniu kandydata do danego przedszkola zobowiązani są zalogować się na swoje konto w systemie rekrutacji i elektronicznie potwierdzić wolę przyjęcia.
Niepotwierdzenie w terminie woli przyjęcia będzie traktowane jako rezygnacja z przyjęcia kandydata do danej placówki.

3. 5 CZERWCA 2020 r. O GODZ. 15:00 komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych oraz informację o liczbie wolnych miejsc lub ich braku.
Ww. listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o najniższej liczbie punktów, która uprawniała do przyjęcia kandydata. Ponadto na listach umieszcza się datę podania ich do publicznej wiadomości  opatrzoną podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.
Listy dzieci umieszczone zostaną na stronie internetowej placówki.
DODATKOWO:
informację o przyjęciu/nieprzyjęciu kandydata do danej placówki rodzice/prawni opiekunowie mogą sprawdzić logując się na swoje konto w systemie elektronicznej rekrutacji.

UWAGA!!!
Rodzice / prawni opiekunowie dzieci, które zostaną przyjęte do przedszkoli miejskich na rok szkolny 2020/2021 mają obowiązek zgłoszenia się do nich celem dostarczenia dokumentów rekrutacyjnych i podpisania informacji dotyczącej zasad korzystania z usług świadczonych przez przedszkole, w pierwszym dniu pobytu dziecka w przedszkolu nie później jednak niż do 10 września 2020 r.
W przypadku gdy informacja dotycząca zasad korzystania z usług świadczonych przez przedszkole nie zostanie podpisana w wyznaczonym terminie będzie to potraktowane, jako rezygnacja z miejsca i spowoduje automatyczne skreślenie kandydata z listy przyjętych.

Rodzice / prawni opiekunowie dzieci, które nie zostały przyjęte mogą:
a) wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do danego przedszkola miejskiego w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.
Wnioski należy kierować na adres e-mail danej placówki;
b) wnieść do dyrektora przedszkola miejskiego odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
Odwołanie do dyrektora przedszkola od rozstrzygnięcia komisji należy kierować na adres e-mail danej placówki;
c) na rozstrzygnięcie dyrektora danego przedszkola miejskiego złożyć skargę do sądu administracyjnego.
Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca  okresu, w którym dziecko korzysta z wychowania przedszkolnego w danym przedszkolu miejskim.

Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w przedszkolu miejskim, które przeprowadzało postępowanie rekrutacyjne przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola miejskiego została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.

III. Dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych
Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ubiegające się o przyjęcie do oddziałów ogólnodostępnych oraz do:
a) przedszkola integracyjnego
b) oddziału integracyjnego
c) przedszkola specjalnego
d) oddziału specjalnego
biorą udział w rekrutacji elektronicznej – na zasadach ogólnych.
W związku z tym, że obecna sytuacja może utrudniać zdobycie dodatkowych dokumentów wymaganych w rekrutacji, przyjęliśmy dodatkowe rozwiązania.
Zaświadczenie z poradni o potrzebie kształcenia specjalnego: będzie honorowany także skan zaświadczenia lub oświadczenia o tym, że dziecko jest w trakcie uzyskiwania odpowiednich dokumentów – odpowiednie dokumenty będzie trzeba dostarczyć w późniejszym terminie;

IV. Pozostałe informacje
Dzieci ubiegające się o odroczenie obowiązku szkolnego: będzie honorowany także skan zaświadczenia  lub oświadczenia o tym, że dziecko jest w trakcie uzyskiwania odpowiednich dokumentów – odpowiednie dokumenty będzie trzeba dostarczyć w późniejszym terminie.

Pytania w sprawie rekrutacji można kierować pod adres:  kontakt@pm235.elodz.edu.pl
w  następujących godzinach:   8-16.

Adres strony internetowej dla rodziców: https://lodz.formico.pl

ZARZĄDZENIE ODNOŚNIE REKRUTACJI od 4 maja 2020

Zarzadzenie_w_sprawie_terminu_rekrutacji_

PRZESUNIĘTY TERMIN

W związku ze stanem epidemicznym i czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty postępowanie rekrutacyjne
do przedszkoli
prowadzonych przez Miasto Łódź na rok szkolny 2020/2021 rozpocznie się
4 maja 2020 r. 

Zapraszamy do zapoznania się z naszym przedszkolem poprzez GALERIĘ.

ZMIANA TERMINU

KOMUNIKAT DYREKTORA WS WOLNYCH MIEJSC

Komunikat Dyr PM235

DEKLARACJA A KORONAWIRUS

SKŁADANIE DEKLARACJI KONTYNUACJI – UML
Nabór do przedszkoli
Do 17 marca rodzice przedszkolaków powinni złożyć w swoich placówkach wypełnione oświadczenia o kontynuacji wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2020/2021.
Rodzice, którzy jeszcze tego nie zrobili nie muszą przynosić tych oświadczeń, skontaktuje się z nimi telefonicznie pracownik placówki, aby potwierdzić wolę kontynuacji.
Wypełnione oświadczenie będzie można donieść do przedszkola później. Na razie wystarczy potwierdzenie telefoniczne, aby dziecko zachowało od września miejsce w przedszkolu.

Prosimy jednak, by systematycznie Państwo przesyłali zdjęcie lub scan deklaracji na adres mailowy :

kontakt@pm235.elodz.edu.pl


Rekrutacja do przedszkoli – w formie elektronicznej -
zaczyna się 1 kwietnia 2020 r.
Także 1 kwietnia rozpocznie się rekrutacja do klas 1 szkół podstawowych. Jeśli decyzją władz centralnych zostaną wprowadzone nowe rozporządzenia uniemożliwiające rekrutację we wskazanych terminach – niezwłocznie poinformujemy rodziców o nowych terminach. Na pewno dla żadnego malucha nie zabraknie miejsca w przedszkolu, ani w rejonowej szkole podstawowej.

KONTYNUACJA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 2020/2021

Deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2020/2021
będą  wydawane i przyjmowane w terminie od 9 do 17 marca 2020 r.

Formularz deklaracji (1 egzemplarz na dziecko) można będzie pobrać:
-w poniedziałek 9 marca od godz. 6.00 w poczekalni przedszkola lub ze strony internetowej placówki.
Deklarację można oddać do:
- dyrektora lub wicedyrektora w trakcie dyżurów
- nauczyciela każdej grupy w godzinach 6.00 – 17.00
- lub na portiernię
za potwierdzeniem poprzez podpis osoby składającej i przyjmującej!!!

W dniu 17 marca 2020 r. deklaracje będą przyjmowane do godz. 16.00

Harmonogram – kontynuacja wychowania przedszkolnego

1.Deklaracja_o_kontynuowaniu_wychowania_przedszkolnego_w_roku_szkolnym_2020-2021

Poniżej przedstawiamy Państwu ważne dokumenty regulujące proces rekrutacji na nowy rok szkolny 2020/2021

Zarządzenie w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym

Uchwała w sprawie kryteriów

Urząd Miasta – nabór do przedszkoli

 

Zasady postępowania uzupełniającego do PRZEDSZKOLI MIEJSKICH prowadzonych przez miasto Łódź na rok szkolny 2019/2020

ZASADY POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO do przedszkoli miejskich na rok szkolny 2019-2020

 

Podpisywanie umów na nowy rok szkolny 2019/2020

Dotyczy wszystkich rodziców, których dzieci będą uczęszczać do przedszkola od 1 września 2019r.:
Umowy będą podpisywane w terminie od 24 czerwca do 28 czerwca 2019r. W przypadku gdy umowa nie zostanie podpisana
w wyznaczonym terminie będzie to potraktowane jako rezygnacja z miejsca i spowoduje automatyczne skreślenie dziecka
z listy przyjętych.
Na umowie muszą być podpisy obojga rodziców, chyba że rodzic we wniosku do przedszkola zaznaczył, że samotnie wychowuje
dziecko. Umowę można pobrać do domu, żeby uzupełnić podpis drugiego rodzica.
Proszę dbać o umowy, gdyż podlegają one kontroli organów zewnętrznych.

Zapisy na dyżury wakacyjne do przedszkoli

Od dnia 6 do 31 maja 2019r. przedszkola prowadzą zapisy dzieci na dyżury wakacyjne.W celu zapisu dziecka należy ufać się do wybranego przedszkola i wypełnić w nim kartę zapisu.
Pierwszeństwo na dyżur wakacyjny maja dzieci  uczęszczające do dyżurującego przedszkola, a następnie dzieci z innych przedszkoli-wg kolejności zgłoszeń.
Weryfikacje wniosków dokona dyrektor w pierwszym tygodniu czerwca.
Wysokość stawki żywieniowej podana zostanie w czerwcu.
Wykaz przedszkoli dyżurujących zamieszczony jest w przedsionku przedszkola.

kdfjk

Komunikat Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 235 w Łodzi  o liczbie wolnych miejsc w przedszkolu w roku szkolnym 2019/2020:

komunikat Dyrektora PM 235 w Łodzi o liczbie wolnych miejsc

 Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020

Rekrutacja do przedszkola odbywać się będzie w terminie od 1 kwietnia od godz. 8.00 do 19 kwietnia do godz. 15.00 Wnioski będą wydawane, przyjmowane i wprowadzane do systemu w wyżej wymienionym terminie.

W piątek 19 kwietnia wnioski przyjmowane będą tylko  do godz. 15.00.
Adres strony internetowej dla rodziców: https://lodz.formico.pl

   Klauzula informacyjna do wniosku o przyjęcie kandydata do przedszkola

klauzula informacyjna do wniosku o przyjęcie kandydata

Deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

Deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2019/2020, będą  wydawane i przyjmowane w terminie  od 11 do 22 marca 2019r.

Formularz deklaracji (1 egzemplarz na dziecko) można pobrać bezpośrednio od nauczycielki w grupie lub ze strony internetowej placówki.

 Deklarację można oddać do:

- dyrektora lub wicedyrektora

- nauczyciela każdej grupy w godzinach 6.00 – 17.00 lub w szatni osobie dyżurującej

 W dniu 22 marca 2019 r. deklaracje będą przyjmowane do godz. 16.00 

 

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2019-2020

ZASADY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO 2019-2020 pm

 

ZASADY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO 2019-2020

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Łódź na rok szkolny 2019/2020 

https://uml.lodz.pl/dla-mieszkancow/nauka-i-edukacja/dla-uczniow-i-rodzicow/nabor/nabor-do-przedszkoli/

(informacja dotyczy nowych kandydatów)