Rekrutacja

Zasady postępowania uzupełniającego do PRZEDSZKOLI MIEJSKICH prowadzonych przez miasto Łódź na rok szkolny 2019/2020

ZASADY POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO do przedszkoli miejskich na rok szkolny 2019-2020

 

Podpisywanie umów na nowy rok szkolny 2019/2020

Dotyczy wszystkich rodziców, których dzieci będą uczęszczać do przedszkola od 1 września 2019r.:

Umowy będą podpisywane w terminie od 24 czerwca do 28 czerwca 2019r. W przypadku gdy umowa nie zostanie podpisana
w wyznaczonym terminie będzie to potraktowane jako rezygnacja z miejsca i spowoduje automatyczne skreślenie dziecka
z listy przyjętych.

Na umowie muszą być podpisy obojga rodziców, chyba że rodzic we wniosku do przedszkola zaznaczył, że samotnie wychowuje
dziecko. Umowę można pobrać do domu, żeby uzupełnić podpis drugiego rodzica.

Proszę dbać o umowy, gdyż podlegają one kontroli organów zewnętrznych.

Zapisy na dyżury wakacyjne do przedszkoli

Od dnia 6 do 31 maja 2019r. przedszkola prowadzą zapisy dzieci na dyżury wakacyjne.W celu zapisu dziecka należy ufać się do wybranego przedszkola i wypełnić w nim kartę zapisu.

Pierwszeństwo na dyżur wakacyjny maja dzieci  uczęszczające do dyżurującego przedszkola, a następnie dzieci z innych przedszkoli-wg kolejności zgłoszeń.

Weryfikacje wniosków dokona dyrektor w pierwszym tygodniu czerwca.

Wysokość stawki żywieniowej podana zostanie w czerwcu.

Wykaz przedszkoli dyżurujących zamieszczony jest w przedsionku przedszkola.

kdfjk

Komunikat Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 235 w Łodzi  o liczbie wolnych miejsc w przedszkolu w roku szkolnym 2019/2020:

komunikat Dyrektora PM 235 w Łodzi o liczbie wolnych miejsc

 Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020

Rekrutacja do przedszkola odbywać się będzie w terminie od 1 kwietnia od godz. 8.00 do 19 kwietnia do godz. 15.00 Wnioski będą wydawane, przyjmowane i wprowadzane do systemu w wyżej wymienionym terminie.

W piątek 19 kwietnia wnioski przyjmowane będą tylko  do godz. 15.00.
Adres strony internetowej dla rodziców: https://lodz.formico.pl

   Klauzula informacyjna do wniosku o przyjęcie kandydata do przedszkola

klauzula informacyjna do wniosku o przyjęcie kandydata

 

Deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

Deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2019/2020, będą  wydawane i przyjmowane w terminie  od 11 do 22 marca 2019r.

Formularz deklaracji (1 egzemplarz na dziecko) można pobrać bezpośrednio od nauczycielki w grupie lub ze strony internetowej placówki.

 Deklarację można oddać do:

- dyrektora lub wicedyrektora

- nauczyciela każdej grupy w godzinach 6.00 – 17.00 lub w szatni osobie dyżurującej

 W dniu 22 marca 2019 r. deklaracje będą przyjmowane do godz. 16.00 

 

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2019-2020

ZASADY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO 2019-2020 pm

 

ZASADY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO 2019-2020

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Łódź na rok szkolny 2019/2020 

https://uml.lodz.pl/dla-mieszkancow/nauka-i-edukacja/dla-uczniow-i-rodzicow/nabor/nabor-do-przedszkoli/

(informacja dotyczy nowych kandydatów)

 

 

WIĘCEJ INFORMACJI NA STRONIE:

http://uml.lodz.pl/miasto/edukacja/nabor_do_przedszkoli_i_szkol/przedszkola

Rekrutacja na rok szkolny 2016/2017 do przedszkoli miejskich i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Łódź

1. Kontynuacja wychowania przedszkolnego Dzieci KONTYNUUJĄCE edukację przedszkolną w dotychczasowym przedszkolu miejskim / oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej nie biorą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2016/2017. Rodzice tych dzieci zobowiązani są jednak w terminie OD 16 LUTEGO DO 22 LUTEGO 2016 R. złożyć deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu miejskim / oddziale przedszkolnym w  szkole podstawowej, w którym dziecko jest już zapisane.
Formularz deklaracji będzie dostępny w każdym przedszkolu miejskim / oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej i na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi – poniżej w dokumentach do pobrania.
Ponadto rodzice dzieci kontynuujących wychowanie przedszkolne muszą podpisać w przedszkolu miejskim umowę na kolejny rok szkolny. Umowy podpisywane będą w terminie OD 14 CZERWCA DO 30 CZERWCA 2016 R.

2. Postępowanie rekrutacyjne, postępowanie uzupełniające
Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca w przedszkolach miejskich i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Łódź rozpocznie się 01 MARCA 2016 r.

Kryteria pierwszego etapu postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych określa art. 20c ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, z późn. zm.).

Kryteria drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych określa organ prowadzący zgodnie z art. 20c ust. 4 – 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, z późn. zm.).

Z uwagi na zmiany w prawie oświatowym wprowadzone ustawą z dnia 29 grudnia 2015 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016r. poz. 35),  kryteria drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Łódź na rok szkolny 2016/2017, zostaną podane do publicznej wiadomości w późniejszym terminie.
Harmonogram postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na wolne miejsca w przedszkolach miejskich i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Łódź, zostanie podany do publicznej wiadomości w późniejszym terminie. WOZRY DOKUMENTÓW DO POBRANIA:

FORMULARZE DO POBRANIA NA STRONIE:

http://uml.lodz.pl/miasto/edukacja/nabor_do_przedszkoli_i_szkol/przedszkola

 

WZÓR WNIOSKU

 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE KANDYDATA DO PRZEDSZKOLA PROWADZONEGO PRZEZ MIASTO ŁÓDŹ W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

 

 

* Pola zaznaczone gwiazdką są obowiązkowe do wypełnienia w formularzu

 

  1. I.     DANE OSOBOWE KANDYDATA

 

Imię*
Nazwisko*
PESEL*
Data urodzenia * dzień miesiąc rok

W przypadku braku numeru PESEL należy podać rodzaj, serię oraz numer innego dokumentu tożsamości:

Adres zamieszkania kandydata

Województwo* Ulica*
Powiat * Nr budynku*

Nr lokalu

Gmina * Kodpocztowy *
Miejscowość * Poczta *

 

  1. II.      DANE OSOBOWE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH

 

Matka / Opiekunka prawna Ojciec / Opiekun prawny
Imię i nazwisko*
Numer telefonu
Adres poczty elektronicznej – o ile rodzic/opiekun taki adres posiada

ADRES ZAMIESZKANIA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH

Województwo*
Powiat*
Gmina*
Miejscowość*
Ulica*
Nr budynku*
Nr lokalu
Kod pocztowy*
Poczta*

 

 

  1. III.        INFORMACJA O ZŁOŻENIU WNIOSKU O PRZYJĘCIE KANDYDATA. WYBRANE PRZEDSZKOLA (kolejność przedszkoli jest istotna w procesie rekrutacji)

 

L.p.

Nazwa jednostki

Grupa

1.

2.

3.

 

 

 

  1. IV.        INFORMACJA O SPEŁNIANIU KRYTERIÓW OKREŚLONYCH W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I ZAŁĄCZNIKACH DO WNIOSKU POTWIERDZAJĄCYCH ICH SPEŁNIENIE

 

KRYTERIUM WRAZ Z DOKUMENTEM POTWIERDZAJĄCYM JEGO SPEŁNIENIE

1) Wielodzietność rodziny kandydata. W celu potwierdzenia spełnienia kryterium należy złożyć oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata.Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu        o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Tak

Nie

2) Niepełnosprawność kandydata. W celu potwierdzenia spełnienia kryterium należy złożyć orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności.Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony, zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.

Tak

 

Nie

3) Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata. W celu potwierdzenia spełnienia kryterium należy złożyć orzeczenie                    o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.               o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz.  721, z późn. zm.).Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony, zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, odpis lub wyciąg           z dokumentu.

Tak

Nie

4) Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata. W celu potwierdzenia spełnienia kryterium należy złożyć orzeczenie                    o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz  zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.).Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony, zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, odpis lub wyciąg           z dokumentu.

Tak

Nie

5) Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata. W celu potwierdzenia należy złożyć orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.               o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz.  721, z późn. zm.).Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony, zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, odpis lub wyciąg           z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.

Tak

Nie

6) Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie. W celu potwierdzenia należy przedłożyć prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem.Oświadczenie, o którym mowa w punkcie 6, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Tak

Nie

7) Objęcie kandydata pieczą zastępczą. W celu potwierdzenia spełnienia kryterium należy złożyć dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia            9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U.        z  2015 r. poz. 332, z późn. zm.).Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony, zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, odpis  lub wyciąg           z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.

Tak

Nie

 

 

Rodzina wielodzietna – rodzina wychowująca troje i więcej dzieci.

 

Osoba niepełnosprawna – osoba posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia            27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz.  721, z późn. zm.).

 

Samotne wychowywanie dziecka – wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.

 

Piecza zastępcza – rodzina zastępcza (spokrewniona, niespokrewniona, niezawodowa, zawodowa, zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego, zawodowa specjalistyczna), rodzinny dom dziecka, placówka opiekuńczo – wychowawcza, placówka opiekuńczo – terapeutyczna, interwencyjny ośrodek preadopcyjny.

 

Do wniosku dołączam dokumenty lub oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów wymienionych w pkt……

 

 

  1. V.      INFORMACJA O SPEŁNIANIU KRYTERIÓW USTALONYCH PRZEZ ORGAN PROWADZĄCY

We właściwej rubryce (Tak/Nie) proszę zakreślić odpowiednią odpowiedź przy każdym z 6 kryteriów

 

KRYTERIUM

1. Rodzeństwo dziecka kontynuującego edukację w placówce pierwszego wyboru. TAK
NIE
2. Dziecko obojga rodziców pracujących lub studiujących w formie studiów stacjonarnych. TAK
NIE
3. Dziecko zgłoszone na pobyt dłuższy niż godziny realizacji bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki. TAK
NIE
4. Dziecko uczęszczające do żłobka w roku rekrutacji. TAK
NIE
5. Dziecko wskazane przez rejonowego pracownika socjalnego zagrożone umieszczeniem w zastępczych formach opieki. TAK
NIE
6. Dziecko zamieszkujące w odległości do 3 km od placówki. TAK
NIE

 

Zgodnie z § 1 ust. 2 uchwały Nr V/80/15 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli miejskich oraz przyznania im określonej liczby punktów (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 405), spełnienie przez kandydata kryteriów określonych przez organ prowadzący jest potwierdzane oświadczeniami.

Do wniosku dołączam stosowne oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów wymienionych w pkt…….

 

 

  1. VI.   INFORMACJE DODATKOWE1

 

CZAS POBYTU W PRZEDSZKOLU
Pobyt w godzinach Od: Do:

 

KORZYSTANIE Z WYŻYWIENIA (proszę zaznaczyć odpowiednio TAK lub NIE)
ŚNIADANIE TAK NIE
OBIAD TAK NIE
PODWIECZOREK TAK NIE

 

 

  1. VII.     INFORMACJE MOGĄCE MIEĆ ZNACZENIE PODCZAS POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU1

 

Stan zdrowia dziecka
Stosowana dieta
Rozwój psychofizyczny dziecka (szczególne zdolności i umiejętności dziecka, szczególne potrzeby)

 

1 pole niewymagalne (rodzic decyduje czy i jakie informacje zamieszcza)

 

W A Ż N E

Dane osobowe zbierane są w celu przeprowadzenia rekrutacji. Obowiązek podania danych wynika z art. 20c, art. 20s, art. 20t, art. 20v i art. 20z ustawy z dnia 7 września 1991 r.            o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r.  poz.  2156, z późn. zm.) w związku z art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 35). Składający wniosek ma prawo kontroli przetwarzania danych, prawo dostępu do treści danych w nim zawartych i ich poprawiania.

W myśl ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135, z późn. zm.) administratorem danych osobowych zawartych we wniosku jest dyrektor publicznego przedszkola,  do której złożono wniosek.

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

 

Łódź , dnia  ……………………….                             …………………………………………………..

podpis matki /opiekunki prawnej

 

 

Łódź , dnia ……………………….                             …………………………………………………..

podpis ojca /opiekuna prawnego