Misja przedszkola

banerradio1

Przedszkole jest drugim domem dla dzieci, które do niego uczęszczają.
Jest środowiskiem stymulującym rozwój każdego malucha.

Czas spędzony w naszym przedszkolu to fascynująca przygoda: pełna radości oraz możliwości zdobycia wiedzy.

Chcemy przekonać rodziców, że warto rozpocząć wraz z dzieckiem wędrówkę po nowym, pełnym niespodzianek świecie, włączyć się w interesujące życie naszej placówki.

 

Koncepcja pracy Przedszkola nr 235 w Łodzi

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. z 2009 r. Nr 168 poz. 1324 ze zm.),

Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych (Dz.U. z 1991 r. Nr 120 poz. 526 ze zm.).

 

Misja przedszkola

Przedszkole pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Wspomaga wszechstronny rozwój dziecka odpowiednio do jego indywidualnych potrzeb i możliwości. Tworzy bezpieczne warunki do wspólnej zabawy i nauki. Promuje postawy prozdrowotne. Tworzy warunki do nabywania przez dzieci wiadomości i umiejętności, których celem jest osiągnięcie przez wychowanków stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej. Placówka buduje środowisko społeczne dziecka, kształtuje jego postawy moralne, oraz uczy odróżniania dobra od zła. Kieruje się zasadami wynikającymi z Konwencji o prawach dziecka. Wspiera działania wychowawcze rodziców. Promuje zachowania przyjazne przyrodzie, a także buduje poczucie tożsamości regionalnej i narodowej. U podstaw rozwoju i doskonalenia pracy przedszkola leżą wymagania państwa wobec przedszkoli, określone w zmienionym Rozporządzeniu w sprawie nadzoru pedagogicznego.

 

Wizja przedszkola

Priorytet:

Dostarczenie dziecku wiedzy o zdrowiu , o bezpieczeństwie swoim i innych, jak również rozwijanie ogólnej sprawności organizmu poprzez ukształtowanie czynnej postawy wobec zabiegów zdrowotnych, które pozwalają zdrowie chronić, ratować i doskonalić.

Przedszkole tworzy procesy indywidualnego wspomagania rozwoju i edukacji odpowiednio do potrzeb i możliwości dziecka.

Dziecko jest aktywne i twórcze w nabywaniu wiadomości, umiejętności i postaw w zakresie co najmniej podstawy programowej.

Procesy zachodzące w przedszkolu zapewniają rozwój jego podmiotów.

Przedszkole jest integralnym elementem środowiska, w którym działa, współpracuje z nim na rzecz rozwoju własnego i lokalnego.

 

1.Zarządzanie przedszkolem zapewnia jego sprawne funkcjonowanie i jest zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, polityką oświatową państwa i przyjętą koncepcją rozwoju.

2.Przedszkole monitoruje i doskonali efekty swojej pracy.