Ważne informacje

 

 

Uwaga Rodzice!!!

Istnieje możliwość przekazania 1% podatku na rzecz naszej  Placówki

Powstało Stowarzyszenie Rodziców na Rzecz Pomocy Szkołom ” Przyjazna Szkoła” oraz innym placówką. Nasze przedszkole w wyniku rejestracji otrzymało swój nr konta, nazwę użytkownika oraz hasło, dzięki którym będą mogli Państwo poruszać się na stronie portalu oraz dokonywać wpłat, darowizn itp. na konto naszej Placówki.

Zachęcamy do odwiedzenia portalu ps.org.pl i zapoznania się z ofertą Stowarzyszenia “Przyjazna Szkoła”

1 % podatku można przekazać wpisując nr KRS 0000031762

w części H w pozycji 122 w PIT -37

w informacjach uzupełniających należy wskazać cel szczegółowy:

500000009593 , Przedszkole Miejskie Nr 235

Będziemy Państwu wdzięczni za pomoc i wpłaty na rzecz naszej Placówki. Dziękujemy serdecznie.

 

Oferta przedszkola

a. Stwarzamy naszym wychowankom, warunki do wszechstronnego rozwoju na

miarę ich potrzeb i możliwości;

b. Kreujemy postawy aktywne, twórcze, wspieramy działania dziecka w

różnych dziedzinach aktywności;

c.Wzbogacamy pracę wychowawczo- dydaktyczną o treści wychowania zdrowotnego;

d. Rozbudzamy zainteresowania otaczającym światem przyrodniczym,

kulturowym i społecznym;

e. Rozbudzamy wiarę dziecka we własną skuteczność

f. Indywidualizujemy pracę z dziećmi, uwzględniając ich zainteresowania zdolności i potrzeby, dzięki temu umożliwiamy każdemu dziecku osiągnięci sukcesu;

g. Pomagamy dzieciom w pozytywnym postrzeganiu siebie i rozumieniu swoich uczuć;

h. Traktujemy każde dziecko indywidualnie i podmiotowo

i. Wdrażamy do zachowań społecznie akceptowanych;

j. Przygotowujemy dzieci do przeżywania sukcesu, ale również doradzenia

sobie z porażkami;

k.Wspieramy rozwój, na bieżąco diagnozując osiągnięcia dzieci. W trudnych

sytuacjach zwracamy się do specjalistów.

 

System wspierania rozwoju dziecka

W przedszkolu zbudowano system ewaluacji rozwoju dziecka. Procedura postępowania obejmuje m.in. systematyczne obserwacje pedagogiczne służące rozpoznaniu potrzeb, możliwości, sytuacji społecznej dziecka, a także zainteresowań podopiecznych.

 

Wspomaganie dzieci to także badanie gotowości szkolnej i ewentualne budowanie indywidualnych programów wspomagania i korygowania rozwoju. Wiedzę o dzieciach nauczyciele wykorzystują do:

modyfikacji realizowanych programów, planowania miesięcznego, do konstruowania zajęć (zasada indywidualizacji wymagań), indywidualnego wspomagania dzieci.

 

Przedszkole, monitorując rozwój dziecka, współpracuje nie tylko z rodzicami, ale także z poradnią psychologiczno-pedagogiczną i innymi podmiotami wspierającymi dziecko i jego rodzinę.

 

Procesy wspomagania rozwoju i edukacji

Przedszkole przygotowuje dzieci do podjęcia nauki w szkole, oraz wspiera indywidualny potencjał rozwojowy każdego wychowanka. Respektuje pięć najistotniejszych zasad wychowania przedszkolnego:

- zasadę zaspokajania potrzeb dziecka,

- zasadę aktywności,

- zasadę indywidualizacji,

- zasadę organizowania życia społecznego,

- zasadę integracji (jednolity proces wychowania i edukacji).

 

Sylwetka absolwenta

Dziecko kończące przedszkole posiada:

- motywację do uczenia się i do wysiłku intelektualnego,

-umiejętności uważnego słuchania i logicznego myślenia, praktycznego korzystania ze zdobytych wiadomości,

- umiejętność koncentracji, pracy przez dłuższy czas,

- umiejętność współpracy w grupie i rozwiązywania konfliktów,

- umiejętność radzenia sobie z trudnościami,

- twórczego rozwiązywania zadań,

- odpowiedni poziom samodzielności,

- gotowość do podejmowania różnorodnych aktywności,

- umiejętność komunikatywnego porozumiewania się,

- podstawową wiedzę o środowisku społecznym, przyrodniczym i kulturowym,

- poczucie bycia Polakiem i Europejczykiem;

- umiejętność przestrzegania praw innych ludzi,

- zasad bezpieczeństwa, higieny, dbałości o zdrowie i sprawności fizycznej,

- zasady kultury współżycia, postępowania według ustalonych norm;

 

Dziecko kończące przedszkole dostrzega i szanuje:

- potrzeby innych ludzi,

- odmienne postawy, przekonania, upodobania,

- symbole narodowe,

- środowisko naturalne;

- nie obawia się występować publicznie, reprezentować grupę, przedszkole,

- dzielić się swoimi pomysłami, osiągnięciami, sukcesami,

- wykazywać inicjatywy w działaniu,

- prosić o radę lub pomoc.

 

W ramach systemu pomocy w przedszkolu analizuje się problemy edukacyjne i wychowawcze, planuje działania, ocenia postępy dzieci, wyciąga wnioski i je wdraża. W celu czytelności sposobu postępowania opracowano procedurę badania i analizowania postępów dzieci.