Ważne informacje

Windykacja

Dochodzenie należności budżetowych z tytułu nieuiszczanych opłat za korzystanie
z wychowania przedszkolnego i opłat za wyżywienie następuje na podstawie Ustawy
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U z 2018r. poz. 11314 z póź. zm.) 

Zgodnie z podpisaną Informacją dotyczącą zasad korzystania z usług świadczonych przez Przedszkole Miejskie nr 235 w Łodzi na rok szkolny 2019/2020, zobowiązujecie się Państwo do opłat za przedszkole w wyznaczonym terminie .

Niedokonanie tych czynności do 15 –każdego miesiąca, w którym należy dokonać opłat, skutkować będzie, zgodnie z powołaną ustawą , wszczęciem procedury windykacji prowadzonej przez odpowiedni wydział Centrum Usług Wspólnych Oświaty.

Podstawą do windykowania opłat będzie podana lista dłużników bez względu na wysokość kwoty.

Pierwsze egzekucje obejmą już opłaty przeterminowane za : czerwiec, sierpień

 

Drodzy Rodzice!

Z harmonogramem czynności w postępowaniu rekrutacyjnym,oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, prowadzonych przez  Miasto Łódź na rok szkolny 2019/2020, możecie Państwo zapoznać się klikając na poniższy link:

https://uml.lodz.pl/dla-mieszkancow/nauka-i-edukacja/dla-uczniow-i-rodzicow/nabor/nabor-do-przedszkoli/

 

clipart1 

      Dyrektor  przedszkola składa podziękowanie

Pani Magdalenie Antczak (136,5zł)

 Panu Karolowi Augustyniakowi (Kwota – 85,4zł. )

 oraz Radzie Rodziców

za zaangażowanie w akcję wywozu nakrętek do skupu surowców wtórnych.

 Zebraną kwotę spożytkujemy po uzgodnieniu z Radą Rodziców na cele przedszkolne.

                                                    serca a

DRODZY RODZICE!!!

Przypominamy o głosowaniu na  nasze przedszkole!

Dyrekcji, nauczycielom, a w szczególności Dzieciom zależy,aby móc korzystać z pięknego PLACU ZABAW 

(NAJWIĘKSZEGO NA RADOGOSZCZU!)

Krótki opis zadania: Modernizacja placu zabaw przy PM 235: 3 zjeżdżalnie (ześlizg z blachy nierdzewnej), 6 drewnianych ławostołów, 3 drewniane piaskownice z zadaszeniem (3 m x 3 m), 6 drewnianych ławek, 3 podwójne huśtawki, 9 sprężyn, 2 kosze, 3 równoważnie, 2 altany ogrodowe, 3 duże zabawki stojące: lokomotywa z wagonami, auto, domek.

Rewitalizacja nawierzchni: wymiana trawnika i położenie kostki brukowej.

Nie zapominajcie Państwo, że przedszkole to dla naszych-Waszych dzieci drugi dom! Zatem stwórzmy Im wspaniałe warunki do zabawy na powietrzu w przedszkolnym ogrodzie!

Niniejszym przypominamy, iż głosowanie elektroniczne potrwa do do godziny 24:00  dnia 7 października 2018 r.

Nr  projektu  B0163RA

Wspieramy również:

B0039RA-parking na Stawowej

B0046RA-remont kuchni dla PM 231 i SP 184

B0103RA-hala widowiskowo-sportowa dla osiedla Radogoszcz na terenie SP.206

B0038RA-generalny remont pomieszczeń szatni szkolnej w budynku ZSO 4

B0022RA-zakup książek i audiobooków dla czytelników biblioteki przy u. Motylowej 13

  Link do głosowania:  https://budzetobywatelski.uml.lodz.pl/zadania-osiedlowe-osiedle-ra.html

Z góry dziękujemy za KAŻDY GŁOS!

 Liczymy na Was kochani Rodzice!!!

 

Uwaga Rodzice!!!

Istnieje możliwość przekazania 1% podatku na rzecz naszej  Placówki

Powstało Stowarzyszenie Rodziców na Rzecz Pomocy Szkołom ” Przyjazna Szkoła” oraz innym placówką. Nasze przedszkole w wyniku rejestracji otrzymało swój nr konta, nazwę użytkownika oraz hasło, dzięki którym będą mogli Państwo poruszać się na stronie portalu oraz dokonywać wpłat, darowizn itp. na konto naszej Placówki.

Zachęcamy do odwiedzenia portalu ps.org.pl i zapoznania się z ofertą Stowarzyszenia “Przyjazna Szkoła”

1 % podatku można przekazać wpisując nr KRS 0000031762

w części H w pozycji 122 w PIT -37

w informacjach uzupełniających należy wskazać cel szczegółowy:

500000009593 , Przedszkole Miejskie Nr 235

Będziemy Państwu wdzięczni za pomoc i wpłaty na rzecz naszej Placówki. Dziękujemy serdecznie.

 

Oferta przedszkola

a. Stwarzamy naszym wychowankom, warunki do wszechstronnego rozwoju na

miarę ich potrzeb i możliwości;

b. Kreujemy postawy aktywne, twórcze, wspieramy działania dziecka w

różnych dziedzinach aktywności;

c.Wzbogacamy pracę wychowawczo- dydaktyczną o treści wychowania zdrowotnego;

d. Rozbudzamy zainteresowania otaczającym światem przyrodniczym,

kulturowym i społecznym;

e. Rozbudzamy wiarę dziecka we własną skuteczność

f. Indywidualizujemy pracę z dziećmi, uwzględniając ich zainteresowania zdolności i potrzeby, dzięki temu umożliwiamy każdemu dziecku osiągnięci sukcesu;

g. Pomagamy dzieciom w pozytywnym postrzeganiu siebie i rozumieniu swoich uczuć;

h. Traktujemy każde dziecko indywidualnie i podmiotowo

i. Wdrażamy do zachowań społecznie akceptowanych;

j. Przygotowujemy dzieci do przeżywania sukcesu, ale również doradzenia

sobie z porażkami;

k.Wspieramy rozwój, na bieżąco diagnozując osiągnięcia dzieci. W trudnych

sytuacjach zwracamy się do specjalistów.

 

System wspierania rozwoju dziecka

W przedszkolu zbudowano system ewaluacji rozwoju dziecka. Procedura postępowania obejmuje m.in. systematyczne obserwacje pedagogiczne służące rozpoznaniu potrzeb, możliwości, sytuacji społecznej dziecka, a także zainteresowań podopiecznych.

 

Wspomaganie dzieci to także badanie gotowości szkolnej i ewentualne budowanie indywidualnych programów wspomagania i korygowania rozwoju. Wiedzę o dzieciach nauczyciele wykorzystują do:

modyfikacji realizowanych programów, planowania miesięcznego, do konstruowania zajęć (zasada indywidualizacji wymagań), indywidualnego wspomagania dzieci.

 

Przedszkole, monitorując rozwój dziecka, współpracuje nie tylko z rodzicami, ale także z poradnią psychologiczno-pedagogiczną i innymi podmiotami wspierającymi dziecko i jego rodzinę.

 

Procesy wspomagania rozwoju i edukacji

Przedszkole przygotowuje dzieci do podjęcia nauki w szkole, oraz wspiera indywidualny potencjał rozwojowy każdego wychowanka. Respektuje pięć najistotniejszych zasad wychowania przedszkolnego:

- zasadę zaspokajania potrzeb dziecka,

- zasadę aktywności,

- zasadę indywidualizacji,

- zasadę organizowania życia społecznego,

- zasadę integracji (jednolity proces wychowania i edukacji).

 

Sylwetka absolwenta

Dziecko kończące przedszkole posiada:

- motywację do uczenia się i do wysiłku intelektualnego,

-umiejętności uważnego słuchania i logicznego myślenia, praktycznego korzystania ze zdobytych wiadomości,

- umiejętność koncentracji, pracy przez dłuższy czas,

- umiejętność współpracy w grupie i rozwiązywania konfliktów,

- umiejętność radzenia sobie z trudnościami,

- twórczego rozwiązywania zadań,

- odpowiedni poziom samodzielności,

- gotowość do podejmowania różnorodnych aktywności,

- umiejętność komunikatywnego porozumiewania się,

- podstawową wiedzę o środowisku społecznym, przyrodniczym i kulturowym,

- poczucie bycia Polakiem i Europejczykiem;

- umiejętność przestrzegania praw innych ludzi,

- zasad bezpieczeństwa, higieny, dbałości o zdrowie i sprawności fizycznej,

- zasady kultury współżycia, postępowania według ustalonych norm;

 

Dziecko kończące przedszkole dostrzega i szanuje:

- potrzeby innych ludzi,

- odmienne postawy, przekonania, upodobania,

- symbole narodowe,

- środowisko naturalne;

- nie obawia się występować publicznie, reprezentować grupę, przedszkole,

- dzielić się swoimi pomysłami, osiągnięciami, sukcesami,

- wykazywać inicjatywy w działaniu,

- prosić o radę lub pomoc.

 

W ramach systemu pomocy w przedszkolu analizuje się problemy edukacyjne i wychowawcze, planuje działania, ocenia postępy dzieci, wyciąga wnioski i je wdraża. W celu czytelności sposobu postępowania opracowano procedurę badania i analizowania postępów dzieci.