Ważne informacje

_8097861 zdjęcie

komunikat prasowy 14.05.2020 Studio Rodzina. (2)

komunikat prasowy 14.05.2020 MDR (5)

 

MEN

Przedstawiamy Państwu nowe rozporządzenie MEN w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty.

Rozporzadzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11-marca-2020r

ZUS

Zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom lub opiekunom prawnym dzieci, którzy:
– opiekują się dzieckiem poniżej 8. roku życia,
– są objęci ubezpieczeniem chorobowym (np. pracownikom, zleceniobiorcom, przedsiębiorcom).

Wystarczy złożyć oświadczenie do swojego płatnika składek, np. pracodawcy, zleceniodawcy. Osoby prowadzące działalność pozarolniczą składają oświadczenie w ZUS. Nie jest potrzebny wniosek Z-15A.

OŚWIADCZENIE dodatkowy zasiłek opiekuńczy

Windykacja

Dochodzenie należności budżetowych z tytułu nieuiszczanych opłat za korzystanie
z wychowania przedszkolnego i opłat za wyżywienie następuje na podstawie Ustawy
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U z 2018r. poz. 11314 z póź. zm.) 

Zgodnie z podpisaną Informacją dotyczącą zasad korzystania z usług świadczonych przez Przedszkole Miejskie nr 235 w Łodzi na rok szkolny 2019/2020, zobowiązujecie się Państwo do opłat za przedszkole w wyznaczonym terminie .

Niedokonanie tych czynności do 15 –każdego miesiąca, w którym należy dokonać opłat, skutkować będzie, zgodnie z powołaną ustawą , wszczęciem procedury windykacji prowadzonej przez odpowiedni wydział Centrum Usług Wspólnych Oświaty.

Podstawą do windykowania opłat będzie podana lista dłużników bez względu na wysokość kwoty.

Pierwsze egzekucje obejmą już opłaty przeterminowane za : czerwiec, sierpień