Ważne informacje

Windykacja

Dochodzenie należności budżetowych z tytułu nieuiszczanych opłat za korzystanie
z wychowania przedszkolnego i opłat za wyżywienie następuje na podstawie Ustawy
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U z 2018r. poz. 11314 z póź. zm.) 

Zgodnie z podpisaną Informacją dotyczącą zasad korzystania z usług świadczonych przez Przedszkole Miejskie nr 235 w Łodzi na rok szkolny 2019/2020, zobowiązujecie się Państwo do opłat za przedszkole w wyznaczonym terminie .

Niedokonanie tych czynności do 15 –każdego miesiąca, w którym należy dokonać opłat, skutkować będzie, zgodnie z powołaną ustawą , wszczęciem procedury windykacji prowadzonej przez odpowiedni wydział Centrum Usług Wspólnych Oświaty.

Podstawą do windykowania opłat będzie podana lista dłużników bez względu na wysokość kwoty.

Pierwsze egzekucje obejmą już opłaty przeterminowane za : czerwiec, sierpień