Dla rodziców

LionFitness:

grafika-ruszaj-sie-z-lionfitness

Ruszaj się z Lionfitness
Drodzy Rodzice!
Dobrze wiecie jak ważnym aspektem życia codziennego jest zdrowe żywienie i regularna aktywność fizyczna. Statystyki biją na alarm: ponad 25% dzieci i ponad 50% dorosłych ma w Polsce nadwagę lub otyłość!!! Nie możemy obok takich danych przechodzić obojętnie. Wiemy jednak, że wprowadzenie odpowiedniej diety i aktywności to trudne do realizacji przedsięwzięcie :)

Informacja prasowa – kliknij aby pobrać

.

.

Wzór – Deklaracja

o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego
w Przedszkolu Miejskim nr 235 w Łodzi
roku szkolnym 2014/2015

1. Dane dziecka:

PESEL
Seria i nr paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość ( tylko w przypadku braku numeru PESEL)
Imię Nazwisko
Data urodzenia
ADRES ZAMIESZKANIA DZIECKA
Województwo Powiat
Gmina Miejscowość
Kod pocztowy Poczta
Ulica Nr domu/mieszkania

 

2. Dane rodziców/opiekunów dziecka:

DANE OSOBOWE MATKI/OPIEKUNKI PRAWNEJ
Imię/Imiona Nazwisko
ADRES ZAMIESZKANIA MATKI/OPIEKUNKI PRAWNEJ
Województwo Powiat
Gmina Miejscowość
Kod pocztowy Poczta
Ulica Nr domu/mieszkania
DANE KONTAKTOWE MATKI/OPIEKUNKI PRAWNEJ
Telefon
Adres e-mail

 

DANE OSOBOWE OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO
Imię Nazwisko
ADRES ZAMIESZKANIA OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO
Województwo Powiat
Gmina Miejscowość
Kod pocztowy Poczta
Ulica Nr domu/mieszkania
DANE KONTAKTOWE OJCA/OPIEKUNA PRAWNEGO
Telefon
Adres e-mail

 

 

 

3.      Deklaracja i oświadczenie

 

1.      Deklaruję kontynuowanie wychowania przedszkolnego córki/syna,…………………………  ……………………………….…………. w Przedszkolu Miejskim nr…. w Łodziw roku szkolnym 2014/2015.

 

Oświadczenia wnioskodawcy

 

1.      Wyrażam zgodę, na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszej deklaracji na potrzeby związane z postępowaniem rekrutacyjnym
zgodnie z przepisami ustawy  z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2002, Nr 101, poz.926 z późn. zm.).

2.      Oświadczam, że niezwłocznie powiadomię dyrektora przedszkola o zmianie danych zawartych w deklaracji, w przypadku ich wystąpienia.

 

Łódź , dnia ……………………….                                   …………………………………………………..

podpis matki /opiekunki prawnej

 

 

Łódź , dnia ……………………….                                   …………………………………………………..

podpis ojca /opiekuna prawnego

 

 

 

 

4.      Przyjęcie deklaracji przez dyrektora przedszkola.

 

 

 

………………….                                                           …………………………………………………..

(data)                                                                             (podpis dyrektora przedszkola)